Vi tilstreber høy faglig standard og rask oppfølging av våre oppdragsgivere.

Vi bistår forretningsklienter, det offentlige og private på flere utvalgte rettsområder.

Steinar Jessen

Advokat
Født: 1970 Utdannelse: Jurist, Universitetet i Oslo, 1998 Advokatbevilling, 2001 Godkjent advokatmekler Arbeidserfaring: Advokatfullmektig, 1999-2001 Egen advokatpraksis, fra...
Les mer

FAGOMRÅDER

Alminnelig forretningsjus

Vi dekker spørsmål som oppstår ved etablering, drift og opphør av selskaper og bistår ved kontraktsinngåelser og tvister knyttet til kjøp, erstatning og pengekrav.  Vi har også erfaring fra gjennomføring av due diligence og strategisk rådgivning ved selskapstransaksjoner. En stor del av...
Les mer

Arbeidsrett

Menneskene vil oftest være virksomhetens viktigste ressurs.  Vårt fokus ved bistand i arbeidsrettslige spørsmål vil være forebyggende handling for å unngå personalkonflikter og rettstvister. Vi bistår blant annet med utarbeidelse av ansettelseskontrakter, løpende rådgiving mht. generelle personalspørsmål, spørsmål og gjennomføring...
Les mer

Eiendom

Vi gir bistand til det offentlige og næringsdrivende i alle eiendomsspørsmål. Kjøp- og salgsprosesser, eiendomsutvikling, og kontraktsrettslige problemstillinger innenfor entreprise, rådgiverkontrakter m.v. Har du kjøpt et hus som ikke var slik du trodde? Har du solgt et hus og kjøperne...
Les mer

Erstatning og forsikringsrett

I tillegg til saker som gjelder erstatning for tingskade og erstatning i kontraktsforhold, bistår vi i saker som gjelder erstatning ved personskader, herunder yrkesskader og pasientskader.

Familirett, arv og skifte

Vi påtar oss oppdrag som gjelder arv og generasjonsskifter, herunder utarbeidelse av avtaler for overdragelse av selskaper. Hva skjer hvis samboeren eller ektefellen dør? Hvem arver meg? Klarer jeg å beholde huset? Vi har lang erfaring med opprettelse av for...
Les mer

Immaterialrett / IKT-rett

Virksomheter som lever av innovasjon, teknologi eller kunstnerisk virksomhet må forstå, beskytte og utnytte sine immaterielle rettigheter. Vi bistår i avtaler som gjelder opphavsrett, programvare og internettrelaterte problemstillinger, avtalelisenser og avtaler med opphavsrettslig beskyttet materiale. Vi har særlig kompetanse på musikkbransjerelaterte...
Les mer

Vergeoppdrag

Vi har lang erfaring med oppdrag som verge og setteverge på oppdrag fra Fylkesmannen. Vi bistår også med rådgivning og utforming av fremtidsfullmakter.

Priser

Generelle priser

Advokatene er underlagt Advokatforeningens «Regler for god advokatskikk» i alle saker, og i forbrukerforhold også Konkurransetilsynets «Prisopplysningsforskrift».

Våre normale timepriser er kr. 1.200 – 2.100 eks. mva.

Dersom oppdraget varer utover den første konferansen, vil du normalt få en oppdragsbekreftelse fra oss med vilkår og en oversikt over vårt ansvar i saken for deg som klient. Vi vil holde deg løpende orientert om sakens utvikling og sakens kostnader. Honorarets endelige størrelse vil avhenge av sakens art, type klient (privatpersoner, offentlig virksomhet og forretningsklienter), samt sakens omfang og kompleksitet.

Oppdragsbekreftelse gis ikke der det vil være uforholdsmessig i forhold til selve oppdraget, eller vi som advokat blir oppnevnt av det offentlige etter særskilt lovbestemmelse.

Gebyrer og andre faktiske kostnader kommer i tillegg til honorar for vårt arbeid. Vi forbeholder oss også retten til å kreve forskudd på salær, som settes på klientkonto.

Straffesaker

Honorar for forsvareroppdrag dekkes av staten i de fleste saker når det er tatt ut tiltale, og alltid ved varetektsfengsling. For bistand under etterforskningen (før det tas ut tiltale), vil bistand normalt måtte dekkes av klienten selv. Etter søknad kan imidlertid staten dekke også advokatbistand under politiets etterforskning, dersom særlige grunner foreligger. Ved henleggelse eller frifinnelse kan det søkes om å få dekket private advokatutgifter.

Fri rettshjelp

I noen sakstyper dekker staten regningen til advokaten, enten retten eller fylkesmannen. Dette er avhengig av inntekten din. Grensene for fri rettshjelp er kr. 246.000 for enslige og kr. 369.000 for par (både ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi). Nettoformue må ikke overstige kr. 100.000, men ligningsverdi på boligen regnes ikke med i dette. Det må betales egenandel hvis inntekten er over kr. 100.000.

Vi vil undersøke om du har krav på fri rettshjelp, og gjennomføre søknaden ved dette for deg. Typiske saksområder der det kan søkes om fri rettshjelp, er:
– barnefordeling / foreldretvister / samvær
– separasjon / skilsmisse / økonomisk oppgjør / skiftetvist
– husleieforhold
– oppsigelse / avskjed i arbeidstvister
– personskade / tap av forsørger
– trygdesaker
– saker om voldsoffererstatning
– andre saker etter en konkret søknad

Du kan undersøke om du kan ha krav på fri rettshjelp her:
http://www.rettsrad.no/Har-du-rett-pa-fri-rettshjelp

Erstatningssaker

I en del erstatningssaker vil utgifter til advokatbistand kunne kreves av den som skal betale erstatningen eller forsikringsselskapet.

Privat forsikring

Flere tvister dekkes av forsikringene dine! Dette kan gjelde tvister om hus, bil, innbo, og en del andre saker. Du bør undersøke om du har slike vilkår i din private forsikring eller via arbeidsgiveren din eller fagforbundet ditt, og ta med dokumentasjon på dette i møtet hos oss. Vi forestår selve søknadsarbeidet. Normalt må det betales en egenandel, men dette varierer ut fra de ulike forsikringsvilkårene.

Kontakt oss