Vi tilstreber høy faglig standard og rask oppfølging av våre oppdragsgivere.

Vi bistår forretningsklienter og private på flere utvalgte rettsområder.

– i kontorfellesskap med Advokat Hans Marius Graasvold.

Steinar Jessen

Advokat
Født: 1970 Utdannelse: Jurist, Universitetet i Oslo, 1998 Advokatbevilling, 2001 Godkjent advokatmekler Arbeidserfaring: Advokatfullmektig, 1999-2001 Egen advokatpraksis, fra...
Les mer

FAGOMRÅDER

Alminnelig forretningsjus

Vi dekker spørsmål som oppstår ved etablering, drift og opphør av selskaper og bistår ved kontraktsinngåelser og tvister knyttet til kjøp, erstatning og pengekrav.  Vi har også erfaring fra gjennomføring av due diligence og strategisk rådgivning ved selskapstransaksjoner. En stor del av...
Les mer

Arbeidsrett

Menneskene vil oftest være virksomhetens viktigste ressurs.  Vårt fokus ved bistand i arbeidsrettslige spørsmål vil være forebyggende handling for å unngå personalkonflikter og rettstvister. Vi bistår blant annet med utarbeidelse av ansettelseskontrakter, løpende rådgiving mht. generelle personalspørsmål, spørsmål og gjennomføring...
Les mer

Eiendom

Vi gir bistand til næringsdrivende og private i alle eiendomsspørsmål. Kjøp- og salgsprosesser, eiendomsutvikling, og kontraktsrettslige problemstillinger innenfor entreprise, rådgiverkontrakter m.v. Vi har betydelig erfaring med tvister for private i saker som gjelder mangler etter kjøp/salg av brukt bolig, (saker...
Les mer

Erstatning og forsikringsrett

Vi har lang erfaring med bistand i erstatningssaker og tvister med forsikringsselskaper. I mange tilfeller dekkes utgifter til advokatbistand i slike saker gjennom rettshjelpsdekning i klientens forsikringer. Ta gjerne kontakt for å avklare om det gjelder i din sak.

Familirett, arv og skifte

Vi påtar oss oppdrag som gjelder arv og generasjonsskifter, herunder utarbeidelse av avtaler for overdragelse av selskaper. Hva skjer hvis samboeren eller ektefellen dør? Hvem arver meg? Klarer jeg å beholde huset? Vi har lang erfaring med opprettelse av for...
Les mer

Opphavsrett / kulturjus

Virksomheter som lever av kunstnerisk virksomhet må forstå, beskytte og utnytte sine immaterielle rettigheter. Vi bistår i avtaler som gjelder opphavsrettslig beskyttet materiale og salg av tjenester i underholdningsbransjen. Vi har særlig kompetanse på kulturfeltet og bistår med skatte- og...
Les mer

Vilkår

Generelle priser

Advokatene er underlagt Advokatforeningens «Regler for god advokatskikk» i alle saker, og i forbrukerforhold også Konkurransetilsynets «Prisopplysningsforskrift».

Våre normale timepriser er kr. 1.800 – 2.400 eks. mva, (2.250 – 3.000 inkl. mva)

Dersom oppdraget varer utover den første konferansen, vil du normalt få en oppdragsbekreftelse fra oss med vilkår og en oversikt over vårt ansvar i saken for deg som klient. Vi vil holde deg løpende orientert om sakens utvikling og sakens kostnader. Honorarets endelige størrelse vil avhenge av sakens art, type klient (privatpersoner, offentlig virksomhet og forretningsklienter), samt sakens omfang og kompleksitet.

Oppdragsbekreftelse gis ikke der det vil være uforholdsmessig i forhold til selve oppdraget, eller vi som advokat blir oppnevnt av det offentlige etter særskilt lovbestemmelse.

Gebyrer og andre faktiske kostnader kommer i tillegg til honorar for vårt arbeid. Vi forbeholder oss også retten til å kreve forskudd på salær, som settes på klientkonto.

Straffesaker

Honorar for forsvareroppdrag dekkes av staten i de fleste saker når det er tatt ut tiltale, og alltid ved varetektsfengsling. For bistand under etterforskningen (før det tas ut tiltale), vil bistand normalt måtte dekkes av klienten selv. Etter søknad kan imidlertid staten dekke også advokatbistand under politiets etterforskning, dersom særlige grunner foreligger. Ved henleggelse eller frifinnelse kan det søkes om å få dekket private advokatutgifter.

Fri rettshjelp

I noen sakstyper dekker staten regningen til advokaten, enten retten eller fylkesmannen. Dette er avhengig av inntekten din. Grensene for fri rettshjelp er kr. 350.000 for enslige og kr. 540.000 for par (både ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi). Nettoformue må ikke overstige kr. 150.000, men ligningsverdi på boligen regnes ikke med i dette. Det må betales egenandel hvis inntekten er over kr. 100.000.

Du kan undersøke om du kan ha krav på fri rettshjelp her:
https://www.sivilrett.no/fri-rettshjelp.556358.no.html

Erstatningssaker

I en del erstatningssaker vil utgifter til advokatbistand kunne kreves av den som skal betale erstatningen eller forsikringsselskapet.

Privat forsikring

Flere tvister dekkes av forsikringene dine! Dette kan gjelde tvister om hus, bil, innbo, og en del andre saker. Du bør undersøke om du har slike vilkår i din private forsikring eller via arbeidsgiveren din eller fagforbundet ditt, og ta med dokumentasjon på dette i møtet hos oss. Vi forestår selve søknadsarbeidet. Normalt må det betales en egenandel, men dette varierer ut fra de ulike forsikringsvilkårene.

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvordan personopplysninger behandles i Advokatfirmaet Jessen AS.

Når du er i kontakt med oss, for eksempel som privatklient eller som kontaktperson hos en selskapsklient behandler Advokatfirmaet Jessen AS personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Advokatfirmaet Jessen AS ved daglig leder. Kontaktinformasjonen til Advokatfirmaet Jessen AS er:

Adresse: Torggata 8, 3724 Skien
E-post: advokat@jessen.no
Telefon: 35 53 20 00
Organisasjonsnr.: 995 251 329
For spørsmål du måtte ha om vår behandling av personopplysninger kan du kontakte oss.

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

1. Etablering av klientforhold og administrasjon av klientforholdet. Det behandles i denne forbindelse kontaktinformasjon, dokumentasjon av identitet, betalingsopplysninger mv. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav b (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i) for privatklienter, og GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse) for kontaktpersoner for selskapsklienter og annet som behandles i tilknytning til selskapsklienter. I tillegg er Advokatfirmaet Jessen AS pålagt rettslige forpliktelser i forbindelse med etablering av klientforhold som hvitvaskingsloven § 4 (2) nr. 3, jf. §§ 17 og 18, og behandler da etter GDPR artikkel 6 (1) c (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse).

2. Sakshåndtering. Det behandles i denne forbindelse personopplysninger som er nødvendige i relasjon til den aktuelle saken. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav b (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i) for privatklienter, og GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse) for kontaktpersoner for selskapsklienter og annet som behandles i tilknytning til selskapsklienter.

3. Informasjon om motparter og andre tredjeparter. Det behandles i denne forbindelse personopplysninger som er nødvendige i relasjon til den aktuelle saken. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse). Vi har vurdert det slik at behandlingen er nødvendig for å løse innkomne saker mest mulig effektivt i samsvar med kommersielle hensyn og god advokatskikk. Ved behandling av særlige kategorier av opplysninger har behandlingen rettslig grunnlag i GDPR artikkel 9 (2) bokstav f (fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav).

4. Straffedommer og lovovertredelser. Det behandles i denne forbindelse personopplysninger som er nødvendige i relasjon til den aktuelle saken. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 9 (2) bokstav f (fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav), samt en systembetraktning av straffeprosessloven og reglene for god advokatskikk punkt 2.3.

5. Lagring/oppbevaring av saksdokumenter. Det behandles i denne forbindelse personopplysninger som er nødvendige i relasjon til den aktuelle saken. Behandlingen skjer på grunnlag av rettslige forpliktelse til arkivering av pågående og avsluttede saker.

6. Fakturering. Det behandles i denne forbindelse kontaktinformasjon og betalingsinformasjon. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav b (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i) for privatklienter, og GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse) for kontaktpersoner for selskapsklienter.

7. Utsendelse av markedsføring, nyhetsbrev og annen relevant informasjon om vår virksomhet. I denne sammenheng behandles navn og e-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av samtykke fra den som mottar markedsføringen etter markedsføringsloven § 15 som regel privatklient eller kontaktperson hos en virksomhetsklient.

8. Informasjon om potensielle klienter. I denne forbindelse behandles kontaktinformasjon. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse). Vi har vurdert det slik at behandlingen er nødvendig for å ivareta kommersielle hensyn ved vår virksomhet.

9. Kunnskapsforvaltning (f.eks. gjenbruk av dokumenter i senere saker). Personopplysninger som behandles i denne sammenheng er personopplysninger som er nødvendige i relasjon til den aktuelle saken. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse). Vi har vurdert det slik at behandlingen er nødvendig for å interne læringsprosesser og for å arbeide mer effektivt.

10. Rekruttering. I denne sammenheng behandles CV, søknad, attester, vitnemål, uttalelser fra referanser, interne vurderinger/intervjureferater, eventuelt personlighetstester og evnetester. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av en avtale med den som søker stilling hos oss, dvs. GDPR artikkel 6 (1) bokstav b. Dersom vi beholder søknadsdokumentasjon etter en rekrutteringsprosess er avsluttet skjer dette på grunnlag av samtykke fra den som søker stillingen, jf. GDPR artikkel 6 (1) bokstav a.

11. Sikkerhet. I denne forbindelse behandles logger på servere, avdekking, oppklaring og oppfølgning av sikkerhetshendelser mv. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse). Vi har vurdert det slik at denne behandlingen er nødvendig for å ivareta informasjonssikkerhet og hindre uautorisert utlevering av personopplysninger.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi utleverer eller overførte ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag eller pålegg for slik utlevering. Eksempler på dette vil typisk være rettslig forpliktelser som pålegger oss å gi ut informasjonen til motparter, domstoler eller offentlige organer.

Advokatfirmaet Jessen AS bruker videre databehandlere til å behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Våre dataleverandører kan benytte datalagringssentere i EU/EØS-området og i USA, Disse vil være underlagt EU-U.S. Privacy Shield for ivaretagelse av våre kunders personvernrettigheter. I den grad konfidensialitet er nødvendig i kommunikasjon pr. e-post, vil det kunne treffes sikringstiltak for å hindre uautorisert innsyn i slik kommunikasjon. Som et moment i vurderingen av om konfidensialitet er nødvendig, vil vektlegges klientens sending av usikret elektronisk informasjon til advokaten.

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for
Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.
Personopplysninger som vi behandler for å oppfylle en rettslig forpliktelse fra myndighetene slettes når lovgrunnlaget bestemmer det. Dette gjelder for eksempel bokførings- og regnskapsregler.
• Behandling av personopplysninger for å utføre advokatoppdrag: Lagres i 10 år etter avsluttet advokatoppdrag.
• Behandling av personopplysninger for markedsføringsformål: Lagres så lenge det er et eksisterende kundeforhold. Ved samtykke: Til samtykket trekkes tilbake.
• Behandling av personopplysninger om samarbeidspartnere og leverandører: Lagres så lenge den aktuelle samarbeidspart eller leverandør er i kontraktsforhold med Advokatfirmaet Jessen AS.
• Behandling av personopplysninger avgitt i rekrutteringsprosessen: Lagres inntil søknadsprosessen er ferdig. For lagring ut over rekrutteringsprosessen innhentes samtykke.
Samtykket kan når som helst trekkes tilbake, og Advokatfirmaet Jessen AS vil slette opplysningene.
Advokatfirmaet Jessen AS vil ikke lagre personopplysningene ut over dette, med mindre det eksisterer annet rettslig grunnlag for fortsatt behandling.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling og på visse vilkår rette innsigelse mot behandlingen. Du kan lese mer om disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.
For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt med oss på e-post eller telefon. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.
Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på er å melde deg av nyhetsbrevet ved å følge avmeldingslenken i hvert nyhetsbrev. Du kan også ta kontakt med oss på e-post eller telefon.

Klager
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.