Arbeidsrett

Arbeidsrett

Menneskene vil oftest være virksomhetens viktigste ressurs.  Vårt fokus ved bistand i arbeidsrettslige spørsmål vil være forebyggende handling for å unngå personalkonflikter og rettstvister. Vi bistår blant annet med utarbeidelse av ansettelseskontrakter, løpende rådgiving mht. generelle personalspørsmål, spørsmål og gjennomføring av nedbemanning, omorganisering og virksomhetsoverdragelser. Vi bistår også i forhandlinger og rettstvister vedr. fratredelsesavtaler, oppsigelse og avskjed. Både arbeidsgivere og arbeidstakere benytter oss som rådgivere.